Julia_First_010 閱讀更多

JHSZ_000_012 閱讀更多

Milano_000_021 閱讀更多

Brian_026.jpg 閱讀更多

1

1-1

拍攝婚禮是六便士(向詠)最大的興趣,

而努力的將新人感動的瞬間拍攝下來是最基本的要求,

此外,如何將最完美的成品呈獻到新人的手上也是我很重視的一環,

閱讀更多

CCLJ_0000_001

CCLJ_0000_002

CCLJ_0000_003

CCLJ_0000_004

CCLJ_0000_005

CCLJ_0000_006

CCLJ_0000_007

CCLJ_0000_008

CCLJ_0000_009

CCLJ_0000_010

CCLJ_0000_011

CCLJ_0000_012

CCLJ_0000_013

CCLJ_0000_014

CCLJ_0000_015

CCLJ_0000_016

CCLJ_0000_017

CCLJ_0000_018

CCLJ_0000_019

CCLJ_0000_020

CCLJ_0000_021

CCLJ_0000_022

CCLJ_0000_023

CCLJ_0000_024

CCLJ_0000_025

CCLJ_0000_026

CCLJ_0000_027

CCLJ_0000_028

CCLJ_0000_029

CCLJ_0000_030

CCLJ_0000_031

CCLJ_0000_032

CCLJ_0000_033

CCLJ_0000_034

CCLJ_0000_035

CCLJ_0000_036

CCLJ_0000_037

CCLJ_0000_038

CCLJ_0000_039

CCLJ_0000_040

CCLJ_0000_041 閱讀更多

Bridal_Shower_2_0000_01

Bridal_Shower_2_0000_02

Bridal_Shower_2_0000_03

Bridal_Shower_2_0000_04

Bridal_Shower_2_0000_05

Bridal_Shower_2_0000_06

Bridal_Shower_2_0000_07

Bridal_Shower_2_0000_08

Bridal_Shower_2_0000_09

Bridal_Shower_2_0000_10

Bridal_Shower_2_0000_11

Bridal_Shower_2_0000_12

Bridal_Shower_2_0000_13

Bridal_Shower_2_0000_14

Bridal_Shower_2_0000_15

Bridal_Shower_2_0000_16

Bridal_Shower_2_0000_17

Bridal_Shower_2_0000_18

Bridal_Shower_2_0000_19

Bridal_Shower_2_0000_23 閱讀更多

Bridal_Shower_000_001

Bridal_Shower_000_002

Bridal_Shower_000_004

Bridal_Shower_000_003

Bridal_Shower_000_005

Bridal_Shower_000_006

Bridal_Shower_000_007

Bridal_Shower_000_008

Bridal_Shower_000_009

Bridal_Shower_000_010

Bridal_Shower_000_011

Bridal_Shower_000_012

Bridal_Shower_000_013

Bridal_Shower_000_014

Bridal_Shower_000_015

Bridal_Shower_000_016

Bridal_Shower_000_017

Bridal_Shower_000_018

Bridal_Shower_000_019

Bridal_Shower_000_020

Bridal_Shower_000_021

Bridal_Shower_000_022

Bridal_Shower_000_023

Bridal_Shower_000_024

Bridal_Shower_000_025

Bridal_Shower_000_026

Bridal_Shower_000_027

Bridal_Shower_000_028

Bridal_Shower_000_029

Bridal_Shower_000_030

Bridal_Shower_000_031

Bridal_Shower_000_032

Bridal_Shower_000_033

Bridal_Shower_000_034

Bridal_Shower_000_035

Bridal_Shower_000_036

Bridal_Shower_000_037

Bridal_Shower_000_038

Bridal_Shower_000_039 閱讀更多

HCYT_2_000_001

HCYT_2_000_002

HCYT_2_000_003

HCYT_2_000_004

HCYT_2_000_005

HCYT_2_000_006

HCYT_2_000_007

HCYT_2_000_008

HCYT_2_000_009

HCYT_2_000_010

HCYT_2_000_011

HCYT_2_000_012

HCYT_2_000_013

HCYT_2_000_014

HCYT_2_000_015

HCYT_2_000_016

HCYT_2_000_017

HCYT_2_000_018

HCYT_2_000_019

HCYT_2_000_020

HCYT_2_000_021

HCYT_2_000_022

HCYT_2_000_023

HCYT_2_000_024

HCYT_2_000_025

HCYT_2_000_026

HCYT_2_000_027

HCYT_2_000_028

HCYT_2_000_029

HCYT_2_000_030 閱讀更多

SWYC_000_001

SWYC_000_002

SWYC_000_003

SWYC_000_004

SWYC_000_005

SWYC_000_006

SWYC_000_007

SWYC_000_008

SWYC_000_009

SWYC_000_010

SWYC_000_011

SWYC_000_012

SWYC_000_013

SWYC_000_014

SWYC_000_015

SWYC_000_016

SWYC_000_017 閱讀更多